2000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz!
2000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz!
Ticari Elektronik İleti Onayı 

Urban Aromaterapi Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  şirketinin, kendisi ya da başkası adına, www.vienurla.com web sitesinde sunulan hizmetler hakkında, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kampanya, promosyon ve şahsıma özel yapılabilecek indirimler ile Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya hem e-mail hem de kısa mesaj aracılığı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi, şirketin mernis adresine, iletişim bilgilerine ve diğer ticari bilgilerine web sitesinden ulaşabildiğimi, web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, vermiş olduğum onayı Şirket’e ulaşarak veya profilimdeki Ayarlar/İzinler sekmesinden dilediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim. 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; Urban Aromaterapi Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında www.urbanaromatherapy.com web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçevede işlenecek olduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizi, size hizmet sunabilmek amacı ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve gerekli olması sebebi ile işliyor, aksi kanunda öngörülmedikçe de bu verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe işleyip saklıyoruz.

Veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden hizmetlerin sunulabilmesi amacı ile veya yasal zorunluluk olarak alınması gereken bilgilerin yanı sıra, bizimle web sitemiz aracılığı ile yazılı ve sair yollarla paylaştığınız kişisel verilerinizi; Şirketimizin satış ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri talep, memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, ürünlerimizin sizlere önerilerek kullanımınıza sunulabilmesi ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan gereklilikler ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yasal düzenlemeler çerçevesinde işliyoruz.

Şirketimiz yukarıda açıklanan amaçlarla ve hizmetin gereği gibi ifasını temin amacı ile kişisel verilerinizi;  Sipariş alımını temin etmek ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile çağrı merkezi şirketi ile, İlgili hizmetin teminini tesis etmek amacı ile hizmet sunacak iş ortaklarıyla, kargo şirketleriyle,

Gerekli hallerde (i) idari taleplere, mahkeme kararına ya da kanuna uymak; (ii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iii) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak amacıyla paylaşmakta ve bunlara aktarmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak; 

a.kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b.kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, 

c.kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e.kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g.kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Atatürk mah. 2179. Sokak 107/12 Urla İzmir adresine bizzat elden iletebilir, yazılı olarak ulaştırabilir veya [email protected]  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup size yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

AÇIK RIZA BEYANI

Urban Aromaterapi Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti (“Alışveriş Sitesi” olarak anılacaktır) tarafından www.vienurla.com web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum ad, soyad, telefon, adres, e-mail ve sair kişisel verilerimin web sitesi kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem, ayrı olarak onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem, web sitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem, ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi,  web sitesini kullanım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi, Alışveri Sitesi ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için Alışveriş Sitesi’nin, “Bir sözleşmenin kurulması ve işin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hallerinde işlenerek; Alışveriş Sitesi’nin, bağlı ve tabi olduğu grup şirketlerine, acentelerine, ticari mümessillerine ya da hizmetin ifası için mecburi olması kaydıyla belirleyeceği üçüncü kişilere aktarılmasına, paylaşmasına, yurt dışına aktarmasına ve Alışveriş Sitesi ile yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında paylaştığım bilgilerin şahsımına sunulan hizmetin hukuki sonuçları için yasalarda öngörülen sürelerin sona ermesine kadar geçecek süre boyunca işlenmesine ve hukuki zorunluluklar ortadan kalkana kadar muhafaza edilmesine; kendi özgür irademle açık onay verdiğimi; Alışveriş Sitesi tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarım hakkında Aydınlatma Metnini okumak suretiyle bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman Alışveriş Sitesi’nin Aydınlatma Metni kapsamında paylaşmış olduğu iletişim bilgileri ve yöntemleri kullanmak suretiyle geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.